תקנון פעילות פייסבוק

תקנון פעילות פייסבוק – דונה חברה להנדסה ובניין בע”מ

 

1 . הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
“עורכת הפעילות” – דונה חברה להנדסה ובניין בע”מ ח.פ 511543886 (להלן: “דונה”).
“תקופת הפעילות” – התקופה כפי שתפורסם מעת לעת על ידי עורכת הפעילות בכפוף להוראות תקנון זה (להלן בהתאמה: “יום תחילת הפעילות”/ “יום
סיום הפעילות”) או כל תקופה עליה תחליט עורכת הפעילות.
“משתתף” – כל אדם מעל גיל 18 בעל פרופיל אישי פעיל באתר פייסבוק אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. חברות ו/או עסקים ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעלי פרופיל באתר פייסבוק אינם רשאים להשתתף בפעילות זו. אדם שלו מספר פרופילים אישיים בפייסבוק רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד בלבד במסגרת השתתפותו בפעילות זו.
“הפעילות” –  כל פעולה של שיתוף גולשים באתר הפעילות, כגון: בקשה לתגובה של גולשים, סימון לייק, שיתוף פוסטים, כתיבת תגובות, סקר גולשים וכיו”ב
“ועדת השיפוט” – צוות שופטים (אדם אחד ומעלה) של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה אשר יבחר את הזוכים בפעילות. הרכב הצוות, כישוריהם, מיומנותם, מספרם וכל עניין או נושא אחר בנוגע לצוות, יקבעו ע”י דונה ויהיו עפ”י שיקול  דעתה הבלעדי של דונה.
“אתר הפעילות” – דף הפייסבוק העסקי של “דונה” שנקרא: דונה – זה בית.
“הפרס” –  כפי שיוגדר מעת לעת בכל פעילות גולשים שתפרסם “דונה” באתר הפעילות.


2 . פרשנות

2.1 . כותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
2.2 . בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות בכל מדיה שהיא, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
2.3 . בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך ייחשב ככולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.


3 . תקופת הפעילות

3.1 . מובהר בזאת כי דונה, תהא רשאית לשנות; לקצר ו/או להאריך ו/או לבטל את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי להודיע או לפרסם מראש ומבלי שתשמע כל טענה בהקשר זה מכל משתתף בפעילות ו/או בכלל.
3.2 . דונה לא תהיה אחראית לכל דבר הקשור לפעילות לאחר סיום תקופת הפעילות, לרבות במקרים בהם תיוותר הפניה לפעילות באמצעי המדיה השונים.


4 . השתתפות בפעילות

4.1 . מבלי לגרוע מסעיפי ההגדרות כאמור לעיל ומיתר הוראות התקנון, התנאים המצטברים להשתתפות בפעילות במסגרת תקופת הפעילות הינם:
4.1.1 . המשתתף הוא גולש פרטי מעל גיל 18 הרשום באתר פייסבוק. אדם שאיננו עומד במלוא תנאי הגדרת ה-“משתתף” כאמור לעיל, לא יהיה זכאי לקבלת הפרס.
4.1.2 . המשתתף נתן את הסכמתו לתנאי התקנון. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים לכל תנאיו אינו רשאי להשתתף בפעילות.
4.1.3 . האחריות להעלאת התגובות חלה אך ורק על המשתתף. לעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שהוזנו.
4.1.4 . אם המשתתף יבקש לתייג משתמש פייסבוק אחר, על המשתתף לוודא שניתנה מראש הסכמת המשתמש אותו הוא מתייג במסגרת אתר הפעילות. דונה בכל מקרה לא תהא אחראית לפרסום או תיוג שנעשה על ידי משתמש כלפי צד ג’ באתר הפעילות או בכלל.
4.1.5 . חל איסור מוחלט להעלות תמונות ו/או תגובות ו/או הסברים (יקראו יחדיו – “תכנים”) ללא אישור מראש של המצולמים בתמונה ו/או המצוטטים בתגובה ו/או תכנים בעלי אופי פוגעני ו/או מבזה ו/או לא חוקי ו/או אלים ו/או מעליב ו/או גס ו/או  פורנוגרפי ו/או הפוגע ברגשות הציבור ו/או כזה הפוגע בצורה כלשהי בעורכת הפעילות ו/או בכל צד שלישי כלשהו לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים (להלן: “תכנים פוגעניים”). על מנת לשמור על אכיפתו של סעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית, אך לא חייבת, להפעיל מנגנון סינון בו תבחן את תמונות/תכנים/תגובות שנשלחו על ידי משתתפים. אין בסעיף זה כדי להטיל על דונה אחריות להסרת תכנים פוגעניים שפורסמו על ידי המשתתפים בפעילות.
4.1.6 . ככל שעל פי מנגנון הסינון כפי שתואר לעיל נמצאו תכנים פוגעניים אזי עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להסיר תגובות משתתפים מאתר הפעילות, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהשתתפותם ו/או תגובותיהם, כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או  להפריע לפעילות המתקיימת באתר הפעילות. כל המעוניין להשתתף בפעילות, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי קליטת התוכן באתר הפעילות או בקשר עם מחיקת תגובתו. מודגש כי התגובות אשר בתוכנן, באופן רישומן או  פרסומן יש פגיעה בזכויות יוצרים ייפסלו ולא ישתתפו בפעילות.
4.1.7 . בעצם שליחת התכנים המשתתף מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום. במידה ומי מהמשתתפים איננו היוצר או בעל הזכויות בתכנים ששלח, המשתתף מאשר שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות בהם, המתיר לו למסור אותם ולתת בהם זכויות שימוש. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. המשתתף נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של התכנים ששלח, ומתחייב לפצות את עורכת הפעילות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
4.1.8 . המשתתפים (בין אם נבחרו כזוכים ובין אם לא) נותנים בזאת לעורכת הפעילות את הסכמתם המלאה וכן הרשאה בלתי מוגבלת וללא תמורה, לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתכנים שהם יעלו במהלך תקופת הפעילות ו/או לאחריה (לרבות עריכת התכנים והשינויים), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. השימוש כאמור יכול וייעשה בדרכים של פרסום, מיתוג וכדומה, בכל מדיום, ובכלל זה בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות הכתובה וברשת האינטרנט ולא תהיה למי מהמשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה, לרבות בעניין קבלת קרדיט ו/או תמורה ו/או תמלוגים עבור השימוש כאמור.
4.1.9 . יובהר, כי כל משתתף יוכל לזכות בפעילות פעם אחת בלבד לכל פעילות גולשים שתוצג ולהשתתף לכל היותר 3 פעמים. משתתף שישתתף מספר גדול יותר של פעמים ייפסל ולא יוכרז כזוכה.
4.4 . בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה דונה רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. המשתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד דונה כאמור לעיל.

 

5 . מדיניות פרטיות

5.1 . דונה תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים בצירוף תמונתם או פרטיהם באתר הפעילות ו/או באמצעות ערוצים נוספים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.2 . דונה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להכניס את פרטי המשתתפים בפעילות, לרבות הזוכים, לרשימת הלקוחות שלה ולהשתמש בפרטיהם לצרכים שיווקיים לרבות לצורך משלוח הודעות ודברי דואר (לרבות באמצעים אלקטרוניים) ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לשימוש כאמור.
5.2 . עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר הפעילות, אלא במקרים שלהלן:
5.2.1 . ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה של שירותים לפעילות.
5.2.2 . אם יתקבל בידי עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי.
5.2.3 . בכל מקרה שעורכת הפעילות ו/או מפעיל האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של משתתף.
5.3 . עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.

 

6 . קניין רוחני

6.1 . כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של דונה בלבד. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מדונה.
6.2 . סימני המסחר ומודעות הפרסומת של דונה הינם קניינה של דונה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת דונה בכתב ומראש.
6.3 . מסירת תכנים באמצעות השתתפות בפעילות מהווה את אישור המשתתף כי הינו בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום או לחילופין בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. דונה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. המשתתף נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את דונה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
6.4 . שימוש באתר על המשתתף להקפיד שהתכנים המועלים על ידו הינם חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח את התכנים הבאים:
א. כל תוכן הידוע למשתתף שהוא שקרי, מטעה או מסולף
ב. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר
ג. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה
ד. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
ה. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
ו. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב או המהווה הטרדה מינית;
ז. כל תוכן בעל אופי או תוכן מסית, טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
ח. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
ט. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
י. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
יא. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור לדונה ו/או לפרויקטים שהיא מקימה ו/או תוכן פרסומי המתחרה בעסקי דונה;
יב. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
יג. תכנים בעלי אופי פוליטי. דונה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שנשלח, אם הופרו תנאי התקנון או אם המשתתף עשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשי האתר, בדונה או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות דונה לפי כל דין ואינן באות לגרוע מהן.


7 . איתור הזוכים

7.1 . בחירת הזוכים תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של עורכת הפעילות.
7.2 . כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד.
7.3 . אם התגובה הזוכה נוצרה על-ידי יותר ממשתתף אחד או נשלח על ידי מספר משתתפים, יוענק לכל המשתתפים פרס אחד בלבד.
7.4 . לאחר החלטת ועדת השיפוט, עורכת הפעילות תכריז על הזוכה לא יאוחר מ- 14 ימי עסקים לאחר סיומה של תקופת הפעילות. איתור הזוכה ייעשה באמצעות פנייה ב – REPLY לתגובת הזוכה ובקשה לפנות בהודעה פרטית אל העמוד לצורך קבלת מלוא הפרטים הנדרשים/או תשלח הודעה לחשבון הפייסבוק האישי של המשתתף הזוכה ו/או באמצעות שיחה טלפונית ו/או בהודעת SMS ו/או בכל דרך אחרת שתקבע עורכת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת לצורך הודעה על זכייה ולצורך קבלת כתובת לצורך שליחת הפרס לזוכים (להלן: “ההודעה לזוכה”).
7.5 . המשתתף שייבחר כזוכה על ידי עורכת הפעילות יקבל בסיום הפעילות את הפרס המפורט בתקנוןזה, וזאת בהתאם להחלטתה ובחירתה של עורכת הפעילות.
7.6 . לא אותר המועמד לזכייה בפעילות בתוך 72 שעות ממועד תום הפעילות או במקרה בו המועמד לזכייה ו/או הזוכה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ודונה תנסה ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס מתוך זוכי הפעילות. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
7.7 . עורכת הפעילות לא תשאיר למשתתף/מועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.
7.8 . באם תתכלינה רשימות המשתתפים בטרם ייקבע הזוכה בפרס, לא יחולק הפרס לאף משתתף אחר.
7.9 . מועמד לזכייה שלא אותר ו/או שנמען התגובה שפרסם לא אותר – תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
7.10 . עורכת הפעילות תשלח תוך 14 ימי עסקים ממועד מתן ההודעה לזוכה, לכתובת בישראל אשר נמסרה לעורכת הפעילות על ידי כל זוכה או באמצעות שליחת שובר מקוון לכתובת המייל שנמסרה לעורכת הפעילות על ידי כל זוכה, לפי שיקול דעת עורכת הפעילות.
7.11 . לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי באשר לקביעת תוצאות הפעילות וזהות הזוכים, והחלטת עורכת הפעילות בכל עניין הנוגע לאלה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
7.12 . בכל מקרה בו משתתף ייבחר ויהיה מועמד לזכייה בפרס שלא על-פי תנאי התקנון ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים, תחבולות או כל פעולה שלא כדין בין שלו ובין של אחרים, לרבות פריצה לתוכנה באתר הפעילות ו/או לאתר הפעילות ו/או למערכות המידע או כל דרך אחרת, עורכת הפעילות תהיה רשאית לפסול משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם בפעילות שונו בעקבות פעולות כאמור לעיל, מבלי שתידרש להוכיח את החשד ומבלי שלמשתתף או לכל אדם אחר תהיינה טענות כנגד עורכת הפעילות.


8 . הפרסים

8.1 . הזכייה בפרס הינה אישית, ובכפוף לכך כי המועמד לזכייה עמד בכל תנאי התקנון .
8.2 . למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו ו/או לא אותר, תהיה דונה רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שלא אותר או שוויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי דונה ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
8.3 . דונה תהא רשאית לפסול, עפ”י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר ו/או לא חתם על כתב הסכמה והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.
8.4 . דונה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור עלכך.
8.5 . הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא על ידי דונה או בהסכמתה מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
8.6 . דונה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
8.7 . מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, דונה תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
8.8 . דונה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את אופן שליחת הפרס אם באמצעות דואר רשום ו/או דואר שליחים ו/או בכל דרך אחרת שעורכת הפעילות תמצא לנכון. יובהר, כי האחריות לאיכות הפרס אינה מוטלת על דונה ובכל תלונה יש לפנות לספק המשלוח ו/או ליצרן המשלוח, לפי העניין.
8.9 . עם שליחת הפרס כאמור לא יהיו לזוכה או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בין אם הפרס הגיע ליעדו ובין אם לאו, לרבות בקשר עם נזק שנגרם לפרס במהלך שליחתו ובלבד שהפרס נשלח לכתובת שהתקבלה מהזוכה. יובהר, כי לא תתקבל טענת זוכה, כי לא קיבל את הפרס לידו ובתנאי שהציגה עורכת הפעילות רישום כלשהו כי הפרס נשלח ו/או מומש.


9 . צילום הזוכים ופרסומם

9.1 . דונה תהא רשאית לפרסם באתר הפייסבוק את שם הזוכה ותמונתו/ם ו/או את התמונה או התגובה שפרסם לשאלה ומובהר, כי דונה תהא רשאית שלא לפרסם כלל.
9.2 . עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.


10 . כללי

 

10.1 . תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי דונה וכן באתר הפעילות.
10.2 . ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף .

10.3 . בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
10.4 . דונה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, לרבות אתר הפעילות, אתר פייסבוק, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
10.5 . ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
10.6 . משך הפעילות, לרבות מספר ימי הפעילות אשר בהן תתנהל הפעילות, ייקבעו על ידי דונה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.
10.7 . דונה רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור יכנסו לתוקף באופן מיידי ממועד שינוי התקנון.
10.8 . דונה תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
10.9 . ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ובני משפחותיהם של דונה, על משווקי דונה ובני משפחותיהם.
10.10 . מובהר כי רישומי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד הנתונים ו/או הפרטים במסגרת הפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או הפרטים.
10.11 . למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דונה אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.
10.12 . למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
10.13 . כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. דונה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ”י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המשתתפים נותנים בזאת אישור לדונה ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין. דונה ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
10.14 . ידוע למשתתף כי הפעילות אינה נערכת בחסות, בתמיכת או בניהול אתר “פייסבוק” ואין לקשרו אליו.
10.15 . מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע למשתתף כי ההשתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות והוא מצהיר כלפי דונה באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דונה בכל הקשור במישרין או בעקיפין בפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
10.16 . דונה שומרת לעצמה הזכות לבטל את הפעילות בכל עת וללא מתן הודעה מראש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
10.17 . מקום השיפוט לגבי כל תביעה נגד עורכת הפעילות בכל עניין הנובע מפעילות זו, יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד .